Шивээс арилдаггүй харин бүдгэрдэг. Хар шивээсийг бодвол өнгөт шивээс хурдан арилдаг ажээ. Шивээснүүд хэдий хугацаанд хэрхэн бүдгэрдгийг дараах харьцуулсан зургуудаас үзнэ үү.