1925 оны нэгдүгээр сарын 31

Энэ онд Монголд хийхээр төлөвлөж буй ажлууд нь Монголыг геологийн талаар судлах хөтөлбөрийн үргэжлэл юм. Монголын баруун хойд бүсэд хийсэн хэд хэдэн урьдчилсан аялалын үндсэн дээр зохиосон энэ таван жилийн хөтөлбөрийг Шинжлэх ухааны ерөнхийлөн удирдах газрын шууд дэмжлэгтэйгээр Оросын Шинжлэх Ухааны Академи боловсруулсан бөгөөд 1923 оноос хэрэгжүүлэх ажил эхэлсэн юм. Монголыг судлах ажил баруун бүсээс эхэлж урьдчилсан хайгуул шинжилгээгээр энд геологийн элементүүдийн хувьд нилээд бүрэн тодорхойлолттой таарна гэж тооцож болох байлаа. Газрын царцсын шинж чанар нь тасрах эвдрэх дисколац \эсрэг тэсрэг\ ихээхэн хөгжсөн явдал бөгөөд энэ нь үлдэх бусад орон зайд алга болсон нилээд залуу тогтцуудыг гүнзгий грабенуудад \ховдол хонхор\ хадгалагдсан байдал нь олох боломж олгодог. Газрын гадаргууны шинж чанар нь нилээд хэдэн өндөр уул нурууд, том жижиг нуурын хотгорууд болон ерөнхийдөө онцгой хүчтэйгээр хэсэглэн хуваагдсан явдал юм. Энэ бүхэн нь ихээхэн орон зайд пенэплен \бараг тэгш талд\-д ойртдог хуурай газрын гадаргуу, тэрчлэн монголын төв бүсэд нилээд талбайг эзэлдэг боржин чулуу интрузив \царцах үедээ янз бүрийн хэлбэрийг бий болгодог халуун хайлмаг газрын нэвтрэх шургах\ бие асар их хөгжсөн бөгөөд эдгээр инрузив дээр тунамал давхарга хүчтэй өөрчлөгдөж үүний улмаас тэдгээрийг ангилхад бэрхшээл учруулдагаас геологийн бүтцийг магадлахад төв ба дорнод Монголыг бодвол баруун монголд давуу талтай юм.

Хойд болон баруун монголоор дамжиж Монголын геологийн асуудалд шийдвэртэй хандах нь зохистой мэт санагддаг.

1923 онд Ховдын хязгаарт явуулсан ажил нь доод төмөрлөгийн \кембрийн\ далайн тунамалаас гурав дахь галавын эх газар хуримтлагдах хүртлэх геологийн бүрэлдэхүүний бараг үндсэн бүх элементтэй танилцах боломж олгосон юм.

Төлөвлөгөө ёсоор Монголд хийх геологийн цаашдын судалгаа дорно зүгрүү өргөх ёстой байлаа. Хоср дахь жилд Увс нуурын уртлагаас Хангайн уул хүртлэх нутаг төлөвлөгдсөн. Өөрөөр хэлбэл огтлон гарсан уул нуруудын аймаг гэгчийг судлан дуусгах, бүс нутгийн энэ хэсгийг дамжин өнгөрдөг Алтайн нурууны хэсгийг оруулахаар төлөвлөж байлаа. Энэ талбай нь ховдын хязгаар хүрэх ажлыг төлөвлөсөн Монголын царцсан бүтцийн хэд хэдэн үндсэн асуудлын эцсийн шийдэлд хариу өгөх ёстой. Монголын энэ хэсгийн геологийн түүх нь Төв азийн геологийн үйл явцын түүхрүү чиглэх нь эргэлзээгүй.

Боржин интрузын насыг тогтоохын хамт геологийн бүтцийг магадлах явдал төв болон дорнод Монголын, ялангуяа энэ онд ажиллахаар төлөвлөсөн бүсийн аль алинд хүдрийн орд газруудыг судлах үед удирдлага болгох үндэслэлийг өгөх бөгөөд эдгээр үндэслэлүүд гарвалын болон олон янз байдал, өргөн тархсан утгаар ч онцгой их сонирхол татах ёстой.

Энэ жил тавигдсан зорилтын чухал хэсэг нь геологийн бүтцийг магадлах, хүдрийн орд газруудыг судлах явдал бөгөөд аль аль талаараа ажилд оролцогчдын бүрэлдэхүүнийг хүчтэй болгохыг онцгой шаардаж байна. Зөвхөн геологийн 4-5 анги ажиллах үед энэ төлөвлөгөөний Хангайн нуруутай хил залгаж буй Монголын нутгийг судлах зорилтыг хэрэгжүүлэх боломжтой юм.

Түүнээс гадна улсын геологийн ба эдийн засгийн ямарч ончтой шинжилгээ нь байр зүйн зураг авахгүйгээр явагдах боломжгүй \гэтэл ийм зураг авалт Монголд бидний ажиллахаар төлөвлөсөн бүсэд байхгүй юм\ учраас шинжилж буй бүс нутагт байр зүйн зөв үндсийг зохиохын тулд геологийн зарим ангийн бүрэлдхүүнд байр зүйн зураг авагч геодезистууд орох ёстой.

Эдгээр ажлыг зохих хэмжээнд яаралтай явуулах нь дараах нөхцөл байдалтай ч мөн холбоотой.

Америкийн геологчид зүүн өмнөд ба зүүн Монголын геологийн талаар шинжлэх ажлыг 1922 онд эхэлсэн бөгөөд дорноос хангайн нурууны чиглэлээр баруун тийш аажмаар ахиж байна. Тэдний гол зорилго нь асар их үнэ цэнэтэй материалыг \сээр нуруут амьтдын үлдэгдэл\ эзэмших явдал юм. Тэд судлаж буй бүс нутгаас уг материалыш их хэмжнээгээр ачуулсан бөгөөд баруун монголын хүдрийн орд газруудыг утгаар ч нилээд сонирхолтой бүс нутагтай холбоотой холбоо бүхий шинжилгээнээс татгалзахад хүрэх болно. Тус орныг геологийн үүднээс судлах нь ашигт малтмалын баялагийг нь танин мэдэх ач холбогдолтой. Геологийн ажлуудын зохион байгуулалт удирдлагыг Америкийн эрдэмтдийн гарт шилжүүлэх нь Монголын шинэ БНУ-ын болон ЗСБНХОУ-ын эрх ашигт нийцэхгүй.

Иймээс Оросын Шинжлэх Ухааны Академийн Геологийн музейн Төв азийн хэлтэс нь Монголыг геологийн талаар үргэжлүүлэн судлах ажлыг хойшлуулашгүй зорилт мөн гэж үзэж байна.

ЗСБНХОУ-ын төв байгууллагууд гол нь Шинжлэх Ухааны Ерөнхий газар ба Гадаад хэргийн ардын комиссар нарын газрын тал бүрийн дэмжлэгтэйгээр цаашдын ажлын төлөвлөгөөг биелүүлэх боломжтой бөгөөд тун саяхны хэрэгжүүлсэн шинжилгээний ангийнх ажлыг амжилт чмөн тэдний оролцоотойгоор үр дүнтэй болсон билээ.

Оросын ШУА-ийн геологийн музейн

Төв азийн хэлтсийн эрхлэгч И.П.Рачковский