Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Дэлхийн банкны хамтарсан санхүүжилттэй “Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх” дэд төслийг нийслэлийн гурван дүүрэгт төр, иргэний нийгмийн байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор хэрэгжүүлж байгаа юм.

Төслийн хүрээнд өнгөрсөн онд НЗДТГ нийслэлийн Боловсролын газартай хамтран Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Баянзүрх дүүргийн сургуулиудыг түшиглэн “Боловсрол” үндэсний хөтөлбөрийн зорилтын дагуу “Сургуулийн орчны стандартын хэрэгжилт” болон ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ангийн хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд хараат бус хөндлөнгийн байгуулагаар үнэлгээ хийлгэсэн байна. Боловсролын бодлогын баримт бичгийг хэрэгжилтэд хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээний үр дүн, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар өнөөдөр нийслэлийн есөн дүүргийн ерөнхий боловсролын 134 сургууль, насан туршийн боловсрол олгох 8 төвийн удирдлагыг хамруулсан сургалт, семинар хийж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаа семинарыг нээж хэлсэн үгэндээ “Дээрх хөндлөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаанууд нь 2015 онд батлагдсан Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийн 10.7-д заасан бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд тодорхой давтамжтай хөндлөнгийн үнэлгээг хийх хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх, хариуцлагыг сайжруулах, иргэдийг төрийн захиргааны шийдвэр гаргах үйл явцад оролцох оролцоог нийгмийн хариуцлагаар дамжуулан нэмэгдүүлэх, цаашид үндэсний болон орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх тогтолцоог бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болж чадлаа гэж үзэж байна. Цаашид орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлж буй аливаа төсөл хөтөлбөрүүдэд тодорхой шалгуур тавьж, шалгуур хангаагүй хөтөлбөрүүдэд хөндлөгийн үнэлгээ хийлгэх, улмаар засаж сайжруулдаг байх тогтлолцоог бүрдүүлэхээр ажиллаж байна” хэмээн тодотгов.

ЕБС-ийн дунд ангийн хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээ нь тухайн сургууль сургалтын төлөвлөгөөгөө бүрэн боловсруулаагүй, хичээлийн эхэнд болон төгсгөлд суралцагчийн чадварын суурь түвшин, хүрсэн түвшин, зорилтот түвшингийн талаар хийгдсэн, баримтаар нотлогдох үнэлгээ байхгүй зэрэг хүчин зүйлсээс шалтгаалан бодлогын үр дүнгийн үнэлгээ хийх боломжгүй байсан тул бодлогын хэрэгжилтийн явцын үнэлгээ хийсэн байна. Дунд ангийн хичээлийн гадуурх үйл ажиллагаанд хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээний үр дүнг хичээлийн гадуурх үйл ажиллагааны төлөвлөлт, зохион байгуулалт, эзэмших чадвар гэсэн гурван үндсэн бүлгийн хүрээнд дүгнэлт гаргажээ. Мөн хөндлөнгийн үнэлгээний үр дүнд тулгуурлан оролцогч талуудад хандан зөвлөмж гаргасан байна.