Доорх нэр дэвшигчидтэй холбогдох мэдээллийг хуульд заасан хэлбэр шаардлагын дагуу Шүүхийн мэргэшлийн хорооны дарга, гишүүдэд нэр заан хаяглаж, эсхүл Шүүхийн мэргэшлийн хорооны ажлын албанд ирүүлнэ үү.

Холбогдох утас: 7000-8022

1-17 Олон нийтээс мэдээлэл хүлээн авах тухай

2-16 Олон нийтээс мэдээлэл хүлээн авах тухай

3-10 Олон нийтээс мэдээлэл хүлээн авах тухай

4-8 Олон нийтээс мэдээлэл хүлээн авах тухай

5-4 Олон нийтээс мэдээлэл хүлээн авах тухай

6-7 Олон нийтээс мэдээлэл хүлээн авах тухай

7-4 Олон нийтээс мэдээлэл хүлээн авах тухай

8-6 Олон нийтээс мэдээлэл хүлээн авах тухай

9-4 Олон нийтээс мэдээлэл хүлээн авах тухай

10-4 Олон нийтээс мэдээлэл хүлээн авах тухай

11-7 Олон нийтээс мэдээлэл хүлээн авах тухай