Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс Засгийн газрын 2019 оны 193 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын үндэсний хөтөлбөр” талаар болон “Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих сар“-ын хүрээнд зохион байгуулах үйл ажиллагааг нийт ажилтнуудад танилцуулав.

Төвийн удирдлагын баг эмч, сувилагч, дэмжих  албаны мэргэжилтэн, ажилчидтай уулзаж, тэдний санал, хүсэлтийг сонсох ажлыг эхлүүлээд байна.