Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газраас 21 аймгийн ЗДТГ-ын дарга, сумдын ЗДТГ-ын дарга, төрийн захиргаа, хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтнүүдэд МУ-ын Үндсэн Хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллах “СУРГАГЧ БАГШ” бэлтгэх онлайн сургалтыг 7 дугаар сарын 16 буюу өнөөдөр зохион байгууллаа.