Сэлэнгэ Олон Улсын Худалдааны Төв нь 2019.07.26-ны өдрөөс 30-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд амарч Ариутгал-ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛийнн ажил хийх болсныг мэдэгдье.