Төрийн бус байгууллагуудыг дэмжих, хамтран ажиллах зорилгоор төрийн зарим чиг үүргийг аймгийн ЗДТГ -аас гэрээний үндсэн дээр ТББ, мэргэжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлэх тул аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ болон мэргэжлийн холбоод аймгийн ЗДТГ-ын өөрийн үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу холбогдох хэлтсүүдэд хандан

хамтран ажиллах хүсэлт болон хийж гүйцэтгэх ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөө, төсөл болон төсвөө 2020 оны 2 дугаар сарын 18-ны дотор ирүүлэхийг хүсье. Аймгийн ЗДТГ