Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2018 оны 3 дугаар улиралд нийт  1514 хэрэг хүлээн авч, 1413 хүнд холбогдох 1318 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн, 437 хүнд холбогдох зөрчлийн хэрэгт шийтгэл оногдуулжээ.

Мөн 167 хүнийг хорих ял эдлэхээс хугацааны өмнө тэнсэн суллаж, 555 хүнд цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авчээ.

Шүүхээр ял шийтгүүлсэн нийт 1413 хүнээс 364 хүнд оногдуулсан хорих ялыг биечлэн эдлүүлэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд оногдуулсан бусад төрлийн ялын байдлыг авч үзвэл:

 1. Хорих ял шийтгүүлсэн 364 хүн буюу 25.7%
 2. Торгох ял шийтгүүлсэн 854 хүн буюу 60%
 3. Нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгүүлсэн 195 хүн буюу 13.8% байна.

Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг 2, эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг 2 хүнд тус тус хэрэглэж, 151 хүнийг хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн байна.

Гэмт хэргийн улмаас хохирсон хохирлын нийт хэмжээ 2.240.359.729 төгрөг байна.

Шийдвэрлэсэн гэмт хэргийг төрлөөр нь авч үзвэл:

 1. Хүнийг алах-1%
 2. Хүний эрүүл мэндэд санаатай хүнд хохирол учруулах – 25%
 3. Бусдын эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах- 55%
 4. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх- 1%
 5. Хүчиндэх – 2 %
 6. Хулгайлах – 2%
 7. Дээрэмдэх – 3.3%
 8. Залилах- 5%
 9. Мансуурах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах – 1,2%
 10. Авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих- 5.4%
 11. Бусад төрлийн гэмт хэрэг- 11%-ыг тус тус эзэлж байна.

Шийдвэрлэсэн гэмт хэргийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан хэргийн төрлөөр нь авч үзвэл:

 

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН

2018 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ШҮҮХ ТАСЛАХ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2018 оны 3 дугаар улиралд нийт 856 хэрэг хүлээн авч, 761 хүнд холбогдох 693 хэргийг шийдвэрлэн, 287 хүнд холбогдох  зөрчлийн хэрэгт шийтгэл оногдуулжээ. Мөн 115 хүнд цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан байна.

Шүүхээр ял шийтгүүлсэн нийт 761 хүнээс 129 хүнд оногдуулсан хорих ялыг биечлэн эдлүүлэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд оногдуулсан бусад төрлийн ялын байдлыг авч үзвэл:

 1. Хорих ял шийтгүүлсэн 129 хүн буюу 16.9%
 2. Торгох ял шийтгүүлсэн 546 хүн буюу 71.7%
 3. Нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгүүлсэн 86 хүн буюу 11.3%

Эрүүгийн хариуцлагаас 11 хүнийг чөлөөлж, хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг 4 хүнд хэрэглэн, 103 хүнийг хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн байна.

Гэмт хэргийн улмаас хохирсон хохирлын нийт хэмжээ 3.018.735.048 төгрөг байна.

Шийдвэрлэсэн гэмт хэргийг төрлөөр нь авч үзвэл:

 1. Хүнийг алах-1.29%
 2. Хүний эрүүл мэндэд санаатай хүнд хохирол учруулах-2%
 3. Бусдын эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах-52%
 4. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх-2.1%
 5. Хүчиндэх-0.5%
 6. Хулгайлах-15.4%
 7. Дээрэмдэх-3.4
 8. Залилах-5.3%
 9. Мансуурах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах-1.2%
 10. Авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих-6%
 11. Бусад төрлийн гэмт хэрэг-10.5%-ыг  тус тус эзэлж байна.

Шийдвэрлэсэн гэмт хэргийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан хэргийн төрлөөр нь авч үзвэл:

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН

2018 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ШҮҮХ ТАСЛАХ АЖЛЫН ТАЙЛАН

 

Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2018 оны 3 дугаар улиралд нийт  802 хэрэг хүлээн авч, 715 хүнд холбогдох 679 хэргийг шийдвэрлэн, 437 хүнд холбогдох  зөрчлийн хэрэгт шийтгэл оногдуулжээ. Мөн 410 хүнд цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авчээ.

Шүүхээр ял шийтгүүлсэн нийт 715 хүнээс 282 хүнд оногдуулсан хорих ялыг биечлэн эдлүүлэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд оногдуулсан бусад төрлийн ялын байдлыг авч үзвэл:

 1. Хорих ял шийтгүүлсэн 282 хүн буюу 39%
 2. Торгох ял шийтгүүлсэн 355 хүн буюу 49%
 3. Нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгүүлсэн 96 хүн буюу 13%

Эрүүгийн хариуцлагаас 36 хүнийг чөлөөлж, хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг 5 хүнд, эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг 1 хүнд тус тус хэрэглэн, 63 хүнийг хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн байна.

Гэмт хэргийн улмаас хохирсон хохирлын нийт хэмжээ 2674494426 төгрөг байна.

Шийдвэрлэсэн гэмт хэргийг төрлөөр нь авч үзвэл:

 1. Хүнийг алах-1.3%
 2. Хүний эрүүл мэндэд санаатай хүнд хохирол учруулах-36%
 3. Бусдын эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах- 39%
 4. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх- 3.6%
 5. Хүчиндэх- 1.4%
 6. Хүн худалдаалах- 0.1%
 7. Хулгайлах- 21.5%
 8. Дээрэмдэх- 6%
 9. Залилах- 7%
 10. Мансуурах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах- 1.5%
 11. Авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих-3%
 12. Бусад төрлийн гэмт хэрэг 13%  тус тус эзэлж байна

Шийдвэрлэсэн гэмт хэргийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан хэргийн төрлөөр нь авч үзвэл: