Швейцарт 108 мэлхийн чихмэлээр 19-р зууны хүмүүсийн амьдралыг дүрсэлсэн музей байгуулагджээ.