2022.06.24/ Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн нэгдүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт авто краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийг зөрчиж авто краныг ухсан нүхний ирмэгт,  налуу газарт тулгуурыг байрлуулан барилга угсралтын ажилд ашиглахаар завдсан зөрчлийг Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас илрүүлэн таслан зогсоож, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийллээ.

Өргөх байгууламжийн угсралт болон ашиглалтын явцад эзэмшигч, ашиглагч нар холбогдох хууль, дүрэм журам, стандартыг мөрдөөгүйгээс техникийн үндсэн шийдлийн алдаа, зөрчил гаргах, улмаар өргөх байгууламжийн бат бэх, тогтвортой байдал алдагдаж хүний эрүүл мэнд, амь нас хохирох, иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй байдал нөлөөлөх явдал гарсаар байна.

Иймд өргөх байгууламж ашиглагч, эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд холбогдох хууль, дүрэм журам, стандартын чанд мөрдөж, хэрэгжилтийг хангуулан өргөх байгууламжийн угсралт, ашиглалтын явцад үүсэх аюул, ослоос урьдчилан сэргийлж, дараах арга хэмжээг авч ажиллахыг АНХААРУУЛЖ байна.

Үүнд:

 1. Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм, Лифтийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм, Ачаа өргөх манипуляторт краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм, Барилгын өргүүрийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм, Сагстай өргөгчийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм, Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглах дүрэм болон салбарын бусад хууль эрх зүйн актуудыг мөрдөж, хуулиар хүлээсэн эрх, үүргийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллах;
 2. Өргөх байгууламж ашиглагч, эзэмшигч нь өргөх байгууламжийг ажиллагаанд оруулахын өмнө үзлэг, шалгалт, засвар, тохируулга, туршилтын ажлыг хийж туршилтад тэнцсэн үед акт үйлдэж, техникийн паспортад тэмдэглэл хөтөлж ашиглах;
 3. Өргөх байгууламжийн ажиллагаанд хяналт тавьж, засвар, үйлчилгээг тогтмол хийж бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагааг хангах;
 4. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын баталсан хяналтын хуудсаар дотооддоо үнэлгээ хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлэх;
 5. Өргөх байгууламжаар паспортад заасан даацаас хэтрэхээргүй ачааг өргөх буюу шилжүүлэх;
 6. Техникийн ээлжит магадлалыг 12 сар тутамд нэгээс доошгүй удаа хийх;
 7. Ажилтнуудыг өргөх байгууламжийн ашиглалттай холбоотой хууль, дүрэм, бусад эрх зүйн акт баримт, холбогдох бусад мэдээллээр хангаж, сургалт зохион байгуулах;
 8. Бүрэн бүтэн байдал хариуцагч, ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч, ашиглалт хариуцагч нарыг томилсон тушаал, засвар хийсэн байдал, техникийн магадлалыг /дугаар, он, сар, өдөр/ паспорт дээр бичиж гарын үсгээр баталгаажуулах;
 9. Өргөх байгууламжийн ба түүний эд анги, элементүүдийг шинэчлэн өөрчлөх, засварлах, угсралтын ажлыг холбогдох төрийн захиргааны байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авсан, мэргэшсэн ажилтантай, техникийн нөхцөл боломжоор хангагдсан, стандарт, техникийн нөхцөл шаардлагыг бүрэн хангасан байгууллага, аж ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлэх;
 10. Өргөх байгууламжийг эзэмшигч, ашиглагч байгууллага нь түүнийг ашиглах зөвшөөрлийг хяналтын байгууллагаас авч ажиллах;
 11. Угсралт, засвар үйлчилгээний явцад металл хийц, механик зангилаа, редуктор, ган татлага, дэгээ, чиглүүлэгч дамар, хүрд, тоормосны үзлэг хийж, арилгаж болохгүй гэмтэл илэрсэн үед ажиллуулахгүй байх;
 12. Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор баталсан “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”-д заасны дагуу мэргэжлийн боловсон хүчин бүхий дотоод хяналтын нэгж, ажилтныг ажиллуулж, ажлын байрны онцлогт нийцсэн аюулгүй ажиллагааны дүрэм журам, зааврыг боловсруулж батлан, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах;

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага дөрөвдүгээр сараас эхлэн барилга угсралтын үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналтыг хийж байгаа бөгөөд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техникийн аюулгүй байдал хангагдаагүй, холбогдох зөвшөөрөлгүй зэрэг нийт 78 барилга угсралтын үйл ажиллагааг зөрчил арилгах хүртэл түр зогсоогоод байна.