Монгол банкнаас орон нутаг дахь орон сууцны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хөнгөлөлттэй хүүтэй орон сууцны ипотекийн зээлийн журамд хэд хэдэн өөрчлөлт оруулжээ.

Монгол банкны эх үүсвэрээр орон нутагт орон сууц худалдан авахад олгох ипотекийн зээлийн дээд хэмжээ 100.0 сая төгрөг байсныг 150 сая төгрөг болгон нэмэгдүүлсэн байна.

Мөн Даатгалын тухай хуульд 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр орсон нэмэлт, өөрчлөлттэй уялдуулан орон нутагт орон сууц худалдан авч буй зээлдэгчийн ипотекийн зээлийн урьдчилгаа төлбөрт даатгалын байгууллагаас батлан даалт гаргах боломжийг нээлттэй болгожээ.

Орон сууцны зээлийн урьдчилгаа төлбөрийн 60 хүртэл хувьд баталгаа гаргах арга хэмжээг үргэлжлүүлнэ. Үүнд зориулж 16 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн.

2024 оноос ипотекийн зээлийн нийт санхүүжилтийн 50 хувийг орон нутагт олгох аж.