Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэснийзөвлөл хуралдаж, Орхон аймгийнГамшгийн эрсдэлийг бууруулах ороннутгийн зөвлөл цахимаар оролцлоо. Хуралдаанаар үндэсний зөвлөлийн 2021-2022 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааныталаар хэлэлцэж, хэд хэдэн үүрэгдаалгаврыг холбогдох яам, зөвлөлд өглөө.

Тодруулбал,

     Төсөв, тусгай сангийн тухай хуулиудынзардлын ангилалд зохицуулалт хийж, гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг тухайнаймаг, орон нутгийн төсвийн 1 ба түүнээсдээш хувиар санхүүжүүлэх асуудлыгшийдвэрлэх, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх,

   Гамшгийн зарлан мэдээлэх системийннайдвартай ажиллагааг хангаж, сүлжээнийдоголдол үүсэхэд өргөн нэвтрүүлэг, хиймэлдагуул ашиглаж мэдээлэл хүргэх

Улсын хэмжээнд хүнсний нөөцийгхадгалах нөөцийн сав, агуулахыг барихтөслийг хэрэгжүүлэх,

Гамшиг ослын үед орон нутгийн автозамын хөдөлгөөнийг зохицуулах, бүртгэхэрсдэлд нэрвэгдсэн иргэдийг эрэн хайх, аврах, эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэхажлыг шуурхай зохион байгуулах, үүндцахим хяналтын системийг бий болгох,  бүхнийтийн боловсролд анхаарах

Эрчим хүч, ус, дулаан хангамжийнсистемийн түвшинд гамшгийн эрсдэлийнүнэлгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх аргахэмжээг нарийвчлан тодорхойлж, танилцуулах зэрэг 10 гаруй үүргийг өглөө.

Мөн Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахнийслэл, 21 аймгийн салбар зөвлөлийгирэх сарын 15-ны дотор хуралдаж, эдгээрүүрэг даалгаврыг орон нутагтаахэрэгжүүлэх нөхцөл боломжоор хангаж, хамтарч ажиллахыг даалгалаа. Орхонаймгийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахорон нутгийн зөвлөлийн даргын хувиархуралдааны мэдээлэл, өгсөн үүрэгдаалгаврыг зөвлөлийн гишүүдэд бичгээрхүргэх, зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийгшинэчилж, мэдээлэл-харилцаа, холбоонысалбарын төлөөллийг оруулах, 2023 ондхийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнийтөслийг бэлтгэж 10 дугаар сарын гурав дахьдолоо хоногт орон нутгийн зөвлөлийгхуралдуулахыг үүрэг болголоо.