Хөл хүнд бүсгүй нөхрийнхөө хамт зураг зурж, цахимдаа байрлуулсан нь олон хүний хайрыг татаж, санаа өгсөн байна.