Модны тарьц суулгац ямар үнэтэй байгаа вэ?

Маргааш бүх нийтийн мод тарих үндэсний өдөр.

Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Мод тарих үндэсний өдөр” маргааш буюу энэ сарын 9-нд тохионо.

Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас зуслан болон хашаа хороондоо мод тарихыг уриалаад байна.

Иймд уншигч ТАНД модны суулгац, бут, сөөг худалдаалж байгаа үнэ тарифын дундаж судалгааг хүргэж байна.

2020 оны модны тарьц суулгац борлуулж буй иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн дундаж үнэ тарифыг хүргэж байна
Д/д Нэр Нэгж Өндөр.м (хүртэл) Нас Үнийн санал /төг/
Навчит мод, сөөг
1 Бургас ш 0.6 2 2000
ш 1 3 3000
ш 1.5 4 3500-4000
2 Улиас ш 1 2 3000-5000
ш 2 3-4 5500-9000
ш 3 5-7 10000-20000
ш 4 9 21000-40000
3 Улиангар ш 1 2 5000-8000
ш 2 3-4 10000-20000
ш 3 5-7 21000-40000
4 Хайлаас ш 0.6 2 3000-5000
ш 1 3-4 5500-9000
ш 1.5 5-7 10000-20000
5 Агч ш 0.6 2 5000-10000
ш 1 3 11000-20000
ш 1.5 4 21000-30000
ш 2 5 31000-40000
6 Хус ш 0.6 3-4 60000-90000
ш 1 5-6 95000-120000
ш 1.5 7-8 125000-135000
ш 2 9-12 135000-150000
7 Буйлс ш 0.6 2 7000-10000
1 3 11000-20000
ш 2 4 21000-30000
8 Гүйлс ш 0.6 2 7000-10000
1 3 11000-20000
ш 2 4 21000-30000
9 Голт бор ш 0.6 2 10000-15000
1 3 16000-30000
ш 1.5 4 31000-40000
10 Далан хальс ш 0.6 2 15000-20000
1 3 21000-25000
ш 1.5 4 26000-30000
11 Жигд /мөнгөлөг/ ш 0.6 2 10000
1 3 15000
ш 1.5 4 25000
12 Сухай ш 0.6 2 10000
ш 0.8 3 15000
13 Тавилгана ш 0.6 2 15000
ш 1 3 20000
14 Харгана ш 0.6 2-3 5000-8000
15 Улаалзгана ш 0.6 2-3 8000-10000
Шилмүүст мод
1 Шинэс ш 0.2-0.3 2 500-1000
ш 0.7-1.0 3-5 50000-70000
ш 1.0-2.0 5-10 71000-90000
ш 2.0-2.5 10-15 91000-110000
ш 2.5-3.0 15-18 111000-130000
2 Нарс ш 0,2-0,3 1-2 1500-2000
ш 0.7-1.0 5-7 70000-100000
ш 1.0-2.0 7-9 100000-200000
ш 2.0-2.5 10-15 200000-250000
ш 2.5-3.0 15-18 250000-300000
3 Монгол гацуур ш 0.7-1.0 5 80000-100000
ш 1.0-2.0 7-9 105000-200000
ш 2.0-2.5 9-12 205000-250000
ш 2.5-3.0 12-18 250000-320000
4 Цэнхэр гацуур ш 0.7-1.0 5 150000-200000
ш 1.0-2.0 7-9 205000-300000
ш 2.0-2.5 9-12 300000-350000
Жимсний мод, бут
1 Үхрийн нүд ш 0.2 1 5000
ш 0.4-1.0 2-3 5500-10000
2 Чацаргана ш 0.3-0.8 2 3500-4500
ш 0.8-1.2 3-4 5000-6500
3 Өрөл ш 0.5-0.7 2 5000-10000
ш 0.6-0.8 3 11000-15000
4 Монос ш 0.4-0.8 2 4000-8000
ш 1.0 4 10000
5 Долоогоно ш 0.6-0.8 2 5000-7500
6 Нохойн хошуу ш 0.6-0.8 2 4000-10000
7 Тэхийн шээг ш 0.6-0.8 2 5000-10000
8 Бөөрөлзгөнө ш 0.4-0.6 2 5000
ш 0.7-1.2 3 10000
9 Интоор ш 0.5-0.7 2 15000-20000
ш 1.0-1.5 3 30000-35000
10 Алим ш 0.7-1.0 2 40000-50000
ш 1.0-1.5 3-4 55000-65000
11 Давжаа алим – ранетки ш 0.7-1.0 2 35000-45000
ш 1.0-1.5 3-4 50000-55000
12 Чавга ш 0.7-1.0 2 45000-55000
ш 1.0-1.5 3-4 60000-75000
13 Лийр ш 0.7-1.0 2 50000-60000
ш 1.0-1.5 3-4 65000-75000
Бутаар зарагдах
1 Буйлс, гүйлс ш 0.7-1.0 3 30000
ш 1.0-1.5 4 45000
2 Голтбор ш 0.7-1.0 3 40000
ш 1.0-1.5 4 50000
3 Долоогоно ш 0.8-1.2 4 15000-35000
4 Монос ш 0.7-0.8 4 15000-35000
5 Өрөл ш 1.2-1.8 4 15000-35000
6 Тавилгана ш 1.2-1.5 4 20000-30000
7 Сарнайн бут ш 0.6 4 50000-70000
8 Цэцэг ш 1 1 1500
Хашлага ургамал
1 Хайлаас ш 0.3-0.6 2 1500
ш 0.6-0.8 3-4 1500-2500
2 Шар хуайс ш 0.3-0.6 2 3000
ш 0.6-0.8 3-4 3500-5000
Мод, сөөг, цэцэг тарих ажлын хөлс
1 Бут, сөөг тарих ш 0.5-1.0 5000
ш 1.0-2.0 7500
2 Том мод суулгах ш 2.0-3.0 10000
ш 3.0 дээш 25000
3 Хашлага ургамал тарих м 10-15ш 5000
4 Том мод шилжүүлэх, тээвэргүй ш 140000
5 Цэцэг тарих 1 кв.м-т ш 50-70 25000
Арчилгааны үнэ
1 Мод хэлбэржүүлэх ш 1 15000-20000
2 Хашлага ургамал хэлбэржүүлэх м 1 10000-15000
3 Зүлэг тэгшлэх кв.м 1 1500
4 Усалгаа, зөөвөр кв.м 1 2500
5 Хар шороо куб.м 18 450000
6 Элс куб.м 16 350000
Зүлэг тарих үнэ
1 Тэгш газар 15см хар шороотой кв.м 1 15000
2 30% хүртэл налууд -.- кв.м 1 20000
3 45% хүртэл налууд -.- кв.м 1 25000