Маргааш нийслэлийн хэмжээнд 33 цэцэрлэг ажил хаяна. Ажил хаях 33 цэцэрлэгийг хүргэж байна.

/ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ /НИЙТ 9/

57 дугаар цэцэрлэг

66 дугаар цэцэрлэг

77 дугаар цэцэрлэг

88 дугаар цэцэрлэг

89 дугаар цэцэрлэг

95 дугаар цэцэрлэг

100 дугаар цэцэрлэг

164 дүгээр цэцэрлэг

198 дугаар цэцэрлэг

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ /НИЙТ 5/

61 дугаар цэцэрлэг

122 дугаар цэцэрлэг

172 дугаар цэцэрлэг

199 дугаар цэцэрлэг

200 дугаар цэцэрлэг

СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ /НИЙТ 1/

135 дугаар цэцэрлэг

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ /НИЙТ 16/

12 дугаар цэцэрлэг

27 дугаар цэцэрлэг

29 дугаар цэцэрлэг

41 дүгээр цэцэрлэг

49 дүгээрр цэцэрлэг

53 дугаар цэцэрлэг

67 дугаар цэцэрлэг

71 дүгээр цэцэрлэг

72 дугаар цэцэрлэг

73 дугаар цэцэрлэг

145 дугаар цэцэрлэг

189 дугаар цэцэрлэг

190 дүгээр цэцэрлэг

218 дугаар цэцэрлэг

219 дүгээр цэцэрлэг

243 дугаар цэцэрлэг

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ /НИЙТ 2/

70 дугаар цэцэрлэг

74 дүгээр цэцэрлэг