2020 оны 12 сарын 13ны засгийн газрын шийдвэрээр 2021 оны 7сарын 1 хүртэл бүх айл өрхийн тог цахилгаан, ус халаалтын төлбөрийг тэглэхээр болсон.

Эрчим хүчний газраас хэт их ачаалал үүсвэл хот маань 0 зогсолт хийж тоггүй болно хэмээн мэдэгдсэн. Тэгвэл Сонгинохайрхан дүүргийн харьяа гэр хороололд трасформатор буудаад тоггүй болсон байна.

Ерөнхий сайдын мэдэгдэлийн дараа оргил ачаалалын хэрэглээ 1100МВт-аас 1213МВт болж өсжээ.