САНАЖ СЭРЭГТҮН, САЙТАР ТУНГААГТУН!

Хүнийг гомдоодог хүн хэзээ ч өөдөө манддаггүй

Хүнийг гоочилдог хүн хэзээ ч өөдтэйг боддоггүй

Хүнийг ашигладаг хүн хэтдээ сайн явдаггүй

Хүнийг хараадаг хүн хэрхэвч сайхныг үздэггүй!

Хүнийг шүүдэг хүн хэзээ ч өөрийгөө мэддэггүй

Хүнийг муулдаг хүн хэзээ ч өөртэйгээ тулдаггүй

Хүнийг хуурдаг хүн хэзээ ч амгалан явдаггүй

Хүнийг харддаг хүн хэзээ ч түвшин суудаггүй!

Хүнийг бассан хүн хэзээ ч өөрийгөө ялдаггүй

Хүнийг зуусан хүн хэзээ ч өөртэйгөө эвлэрдэггүй

Хүнийг зовоосон хүн хэзээ ч зоргоор жаргадаггүй

Хүнийг золиосолсон хүн хэзээ ч золоор дэвждэггүй!

Хүнд атаархдаг хүн хэзээ ч өөрөө ахидаггүй

Хүнд гомдоллодог хүн хэзээ ч өөгөө хардаггүй

Хүнд ялархдаг хүн хэзээ ч дэлгэр сэтгэдэггүй

Хүнд шаралхдаг хүн хэзээ ч уужуу боддоггүй!

Хүнд талархдаггүй хүн хэзээ ч өөрөө дүүрдэггүй

Хүнд тусалдаггүй хүн хэзээ ч буян хураадаггүй

Хүнийг үнэлдэггүй хүн хэзээ ч өөрөө үнэлэгдэхгүй

Хүнийг хайрладаггүй хүн хэзээ ч өөрөө хайрлагдахгүй ээ!

Б. Эрдэнэтуяа

2020.10.25