Мэдээллийн урсгал – Нислэгийн баг 2-9 цаг хамгаалалтын битүү хувцастай агаарын хөлөг